EN GD
Project

Aiseirigh

Click here to listen to an audio version of this page

Aiseirigh is a collaboration between SEALL, ATLAS Arts and Fèisean nan Gàidheal to work together with individuals, communities, businesses and organisations across Skye, Raasay and Lochalsh to develop a range of ways to use culture as a powerful tool for creating strong and healthy communities for the future.

Culture Collective Co-ordinator:

 • Lorayne McLucas

Creative Practitioners:

 • Louis Barabbas, Neagh an Taighe
 • Angus MacKenzie, Eilean a’ Ceòl
 • Hannah Myers, We are Nature
 • Daniel Cullen, Iomairt an Eilein
 • Lesley Wilson, Hear and Now
 • Malcolm MacKenzie, ATLAS Arts
Project Locations:
Lochalsh North Skye South Skye Raasay
Project

Aiseirigh

Tha Aiseirigh na cho-phròiseact eadar SEALL, ATLAS Arts agus Fèisean nan Gàidheal gus obrachadh còmhla ri daoine fa leth, coimhearsnachdan, gnìomhachasan agus buidhnean air feadh an Eilein Sgitheanaich, Ratharsair agus Loch Aillse gus farsaingeachd de dhòighean a chruthachadh gus cultar a chleachdadh mar inneal cumhachdach gus coimhearsnachdan làidir is fallain a chruthachadh airson an àm ri teachd.

Co-òrdanaiche Co-chomann a’ Chultair:

 • Lorayne McLucas

Cleachdaichean cruthachail:

 • Louis Barabbas, Neach an Taighe
 • Aonghas MacCoinnich, Eilean a’ Cheòl
 • Hannah Myers, We are Nature
 • Daniel Cullen, Iomairt an Eilein
 • Lesley Wilson, Hear and Now
 • Malcolm MacCoinnich, ATLAS Arts
Project Locations:
Lochalsh North Skye South Skye Raasay