Considering the experiences of working in multilingual communities, prioritising minoritised languages, and embracing languages other than English as a vibrant influence in our community and creative lives.

This multilingual event featured speakers creating and working in languages other than English. Speakers – from the Culture Collective and beyond – discussed their experiences, questions, learning and hopes for the journey ahead.

The event was hosted by Tomiwa Folorunso – writer, editor and creative producer, currently studying an MA in Cultural Studies.

Speakers included:

About the winter events series

Culture Collective’s winter 2021 events were designed as a series of starting points to mark the outset of our journey. Together we set out to an unknown destination, collectively learning from one another along the way.

Illustration by Maria Stoian


A’ beachdachadh air cò ris a tha e coltach a bhith ag obair ann an coimhearsnachdan ioma-chànanach, a’ toirt prìomhachas do mhion-chànanan, agus a’ gabhail ri cànanan a bharrachd air Beurla mar rud beothail anns a’ choimhearsnachd againn agus nar beatha cruthachail.

Tha cuireadh agad a thighinn còmhla rinn airson tachartas ioma-chànanach le luchd-labhairt a tha a’ cruthachadh agus ag obair ann an cànanan seach Beurla. Bruidhnidh luchd-labhairt  – bho Cho-chomann a’ Chultair agus nas fhaide air falbh – mu na dh’fhiosraich iad, mu cheistean, ionnsachadh agus an cuid dòchasan airson na slighe air adhart.

Thèid Ceangal gus clàradh a phostadh ann an ùine nach bi fada.

Am measg an luchd-labhairt dearbhte, tha:

  • Artair Donald – Cleasaiche Gàidhlig air Mhuinntearas aig Co-chomann Cultar na Gàidhealtachd.
  • Jamie Rea – neach-ealain agus neach-cluich Bodhar a tha an sàs ann an iomadh diofar seòrsa ealain.
  • Tomiwa Folorunso – sgrìobhadair, neach-deasachaidh agus riochdaire cultarach, a tha a’ dèanamh MA ann an Eòlas Cultarail.
  • Harry Josephine Giles – sgrìobhadair is cleasaiche à Arcaibh. Chaidh an nobhail aca Deep Wheel Orcadia fhoillseachadh le Picador san Dàmhair 2021.

Thèid barrachd luchd-labhairt, cinn-latha agus fiosrachadh mu chlàradh a phostadh ann an ùine nach bi fada – thoir sùil eile air an duilleig seo an ceann greiseig.